Орон нутаг

Орон нутгийг дэмжих нь оролцох, орон нутагт үзүүлэх нөлөөллийг сайтар тооцох, орон нутагт захиалагчидтай хамтран бүтээлцэж чадах нийгмийн үр өгөөж зэргээс эхэлнэ.

Орон нутаг

Бидний арга барил

Бидний арга барил нь Тийссийн Оролцогч талуудтай тогтоох харилцааны хамрах хүрээнд тулгуурладаг бөгөөд энэ нь манай багуудад орон нутгийн хэрэгцээ, зан заншил, төслийн шаардлагын талаар нийтлэг ойлголтыг бий болгох зорилгоор захиалагчдад болон орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Эртнээс оролцоог хангаж, хамтран ажиллах нь итгэлтэй харилцааг бий болгох, төслийн үр дүнд амжилттай хүрэхэд дэмжлэг болдог.

Орон нутгийн оролцоог хангах, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулсан нь бидэнд орон нутагтай хамтран ажиллах, мөн орон нутагт үр өгөөжийг бий болгоход чиглэсэн оролцоог дэмжих үйл ажиллагаа, орон нутгаас худалдан авалт хийх, ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангах, сургалтын үйл ажиллагааны нөлөөлөл, боломжуудыг тооцож үзэх нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн.


Оролцогч талуудтай тогтоох бидний харилцаа нь оролцогч талуудын идэвх санаачилгатай, бодитой, эерэг оролцоонд чиглэгддэг. Үүнд:

01

Community engagement

Оролцогч талуудтай нээлттэй, ил тод, харилцан хүндэтгэлтэй яриа өрнүүлэхийг дэмжих

02

Community development

Чадамжийг бий болгож тогтвортой хөгжих боломжуудыг нэмэгдүүлэх

03

Community participation

Хамтран ажиллах, оролцоог хангахад шаардагдах бүрэн, шударга, зөвшөөрөгдөхүйц боломжийг бүрдүүлэх багтана.

#Кэйс судалгаа

Thiess continues our 25 Year partnership with Hear and Say Foundation

One in seven Australians is impacted by hearing loss and one to two in 1,000 babies in Australia is born with permanent hearing loss. In response to this, Thiess has been partnering with the Hear and Say Foundation for 25 years and is a regional founding partner of the Hear to Learn School Screening program, which operates across Central Queensland.

This partnership also enables Thiess' Central Queensland employees to support the program when it visits their local communities. Caval Ridge team members Guy Cleaver and Mitchell Freeman visited Coppabella State School as volunteers during the Hear to Learn program in 2022.

General Manager, Mining Queensland Vikesh Magan explained Thiess’ focus on aligning corporate partnerships with the needs of communities around our operations and involving our people in this important work.

“Thiess is very proud of our longstanding relationship with Hear and Say. The Hear to Learn Program is so important in identifying later onset hearing loss not captured by the universal screen at birth. Schools across Central Queensland have participated in this important program and I thank all of the Thiess volunteers who take the time to support the students and Hear and Say.”Our 2022 performance

Our 2022 performance

Learn more about the sustainability performance of Thiess and other Thiess Group businesses MACA, Fleetco, and RTL (88% Thiess owned) in the Thiess Group 2022 Sustainability Report.