Хүний нөөц

Хүний нөөц

Нийт 12,200 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бол дэлхийн олон бүс нутагт захиалагчдад үзүүлж буй үйлчилгээний салшгүй хэсэг бөгөөд бидний хамгийн том хөрөнгө юм.

#Бидний арга барил

Тийссийн хувьд нийгмийн үр өгөөжийг бий болгох нь ажилтнуудаа аюулгүй байлгах, дэмжлэг туслалцаагаар хангах, эрүүл, аюулгүй, харилцан хүндэтгэлтэй ханддаг ажлын орчныг бүрдүүлэх, ажилтнуудын оролцоог хангах, тэднийг хөгжүүлэх, ирээдүйн чадварлаг ажилтнуудаа сургаж хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг бүх зүйлийг хамардаг. Бид ажилтнуудынхаа эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, сайн сайхны төлөө санаа тавих, тэдний ур чадварыг хөгжүүлэх, ажил мэргэжлээрээ өсөж хөгжих боломжоор хангах үүрэг амлалтдаа онцгойлон анхаарч, чухалчилж авч үздэг.

Үйлчилгээ үзүүлж буй бүс нутгуудад хамтран ажилладаг, оролцоог хангасан ажиллах хүчнийг хөгжүүлж, тогтвор суурьшилтай ажиллуулахыг бид зорин ажилладаг.

#Үйлчилгээ үзүүлж буй бүс нутгуудад хамтран ажилладаг, оролцоог хангасан ажиллах хүчнийг хөгжүүлж, тогтвор суурьшилтай ажиллуулахыг бид зорин ажилладаг.

#Олон талт байдал, оролцоог хангах чиглэлээр манлайлах нь

Бид “Хүн бүр үнэ цэнэтэй” алсын харааг хэрэгжүүлэхдээ олон талт байдал болон оролцоог дэмжсэн ажлын орчин нөхцөл бүрдүүлэхийг зорьдог.  

Үйл ажиллагааны бүхий л бүс нутагт жендерийн эрх тэгш байдал, уугуул иргэд, соёлын олон талт байдал, оролцоог хангасан соёлыг хэвшүүлэхэд чиглэсэн бодлогын хүрээнд бид олон талт байдал, оролцоог хангах ажиллагааг сурталчилдаг. Олон талт байдал, оролцоог хангасан багуудтай байх нь ажилтнууд, үйл ажиллагаа, захиалагчид, орон нутагт ашиг тусаа өгөхөөс гадна баялаг туршлага, ойлголтыг хуримтлуулж, илүү их оролцоо, инновац, бүтээмжийг бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлдэг.


#Анхны үндэстэн буюу уугуул иргэд

Дэлхийн олон бүс нутагт үйлчилгээ үзүүлэгч компанийн хувьд бид Анхны Үндэстэн буюу уугуул иргэдийн түүх, хувь нэмрийг үнэлж, хүндэтгэдэг. Үйл ажиллагаа явуулж буй оффис, сайт бүрт бид “ажиллаж, амьдарч буй улс, орон нутагт хүндэтгэлтэй хандаж, анхаарал хандуулах” үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж, ойлгосон байдаг.

Австрали дах уугуул иргэдийг дэмжих бодлого

Тийсст бид соёл болон хүмүүсийнхээ талаар ойлголтоо бэхжүүлэх замаар ажилтнууд, оролцогч талууд, Уугуул иргэд болон Торрэс Стрэйт арлын оршин суугчдын харилцааг тасралтгүй дэмждэг.

Багийн бүх ажилтан соёлын ялгааны талаарх мэдлэг, ойлголтоо нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлж өгөх үүднээс 2021 онд бид Соёлын ялгааны талаар мэдлэг олгох анхны сургалтыг Австралид хийсэн. Энэ хүрээнд бүх ажилтныг соёлын ялгааны талаар мэдлэг олгох цахим сургалтад хамруулж, удирдах ажилтнуудын дунд “соёлын ялгааны ур чадварын сургалт” зохион байгуулсан.

Уугуул иргэдийг дэмжих зорилт нь манай “Уугуул иргэдийн оролцоог дэмжих хөтөлбөр”-ийн үндэс болдог бөгөөд энэхүү хөтөлбөр нь Уугуул иргэд болон Торрэс Стрэйт арлын оршин суугчдыг ажил мэргэжлээрээ өсөж хөгжихөд дэмжлэг үзүүлэхүйц бодит бөгөөд тогтвортой сургалт, хөдөлмөр эрхлэх боломжуудаар хангахад чиглэсэн.

Олборлох ашигт малтмалын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Олборлох ашигт малтмалын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Бид түргэн хугацаанд хариуцлагатай шилжилт хийх замаар нүүрсхүчлийн хий бага ялгаруулах олборлолт хийх шийдлийг захиалагчдад санал болгон ажиллаж байна.

Байгаль орчин

Байгаль орчин

Бид байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, байгаль орчны менежментээр салбартаа тэргүүлэгч байхыг зорьдог

Хүний эрх

Хүний эрх

Манай нийлүүлэлтийн сүлжээнд хийгдэж байгаа сонголтууд нь нийгмийн хүртэх үр өгөөжийг бий болгох, нэмэгдүүлэх ихээхэн боломжийг олгодогт бид баяртай байдаг.

Уур амьсгалын өөрчлөлт

Уур амьсгалын өөрчлөлт

Уурхайн тогтвортой ирээдүй нь өнөөдрийн авах арга хэмжээнээс хамаарна.

Орон нутаг

Орон нутаг

Орон нутгийг дэмжих нь оролцох, орон нутагт үзүүлэх нөлөөллийг сайтар тооцох, орон нутагт захиалагчидтай хамтран бүтээлцэж чадах нийгмийн үр өгөөж зэргээс эхэлнэ.

Хүний нөөц

Хүний нөөц

Нийт 12,200 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бол дэлхийн олон бүс нутагт захиалагчдад үзүүлж буй үйлчилгээний салшгүй хэсэг бөгөөд бидний хамгийн том хөрөнгө юм.

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Бид ажилтнуудаа дэмжих, эрүүл, аюулгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн, батлагдсан системтэй.