Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал

Бид ажилтнуудаа дэмжих, эрүүл, аюулгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн, батлагдсан системтэй.

#Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал

Аюулгүй ажиллагааны хувьд бид хүн бүр өдөр бүр аюулгүй байх гэсэн алсын харааг баримталдаг. Гүйцэтгэлийг аюулгүй, тогтвортой байлгах нь бизнесээ удирдан явуулах бидний гол арга юм. Бид манлайлалд хөтлөгдөн, системээр дэмжигдэж, инновацаар шинэчлэгдэж, ажилтнуудын үйлдлээр бодитой хэрэгждэг аюулгүй байдлыг эрхэмлэдэг соёлоороо бахархдаг. 

Бид ажилтнуудаа дэмжих, эрүүл, аюулгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн, батлагдсан системтэй. Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг бүх түвшинд хэрхэн хянаж, удирдахыг тодорхойлдог нэгдсэн арга хэрэгсэл, нөөц бол компанийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын систем юм. Энэ нь Тийссийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар баримтлах бодлогод тодорхойлсон үнэт зүйлс, хүлээлт, шаардлагуудыг багтаасан болно.

#Тийсст бид аюулгүй ажиллах соёлыг дараах байдлаар бүрдүүлж ажилладаг:

We achieve physical safety through these actions:

01

Аюулгүй ажиллагааг нэн тэргүүнд тавьдаг соёлыг хэрэгжүүлэхийн тулд бүх ажилтны дагаж мөрдөх дадлуудыг тодорхойлсон Тийссийн ХАБЭАБО-ны Нэг Соёл болон дадлын хүрээгээр манлайлал үзүүлдэг.

02

Тийссийн аюулгүй ажиллагааны наад захын шаардлагууд, тохиролцох боломжгүй чухал хяналтууд, эрсдэлийн долоон үйл ажиллагааны үндсэн журмууд зэргээр дамжуулан эрсдэлийн удирдлагын үр дүнтэй арга барилыг хэрэгжүүлдэг.

03

ХАБЭАБО-ны бат бөх соёлыг бий болгох, бэхжүүлэхэд шаардлагатай ур чадварыг ажилтнуудад эзэмшүүлэх, хэвшүүлэхдээ удирдах ажилтнуудтай хамтран ажилладаг.

04

Гүйцэтгэлийн эерэг үр дүн, өөрчлөлт, сайжруулалтад чиглэн ажиллахын тулд "ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний" үзүүлэлтүүдийг ашигладаг.

05

Нийцлийг тайлагнах, үр дүнтэй байдлыг хэмжихэд "осол гарсны дараах арга хэмжээний" үзүүлэлтүүдийг ашигладаг.


#Бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Сэтгэцийн эрүүл мэндийг биеийн эрүүл мэндтэй эн тэнцүү чухалчилж авч үздэг сэтгэцийн хувьд аюулгүй ажиллах орчныг бий болгох зорилгоор Тийссийн "Сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах төлөвлөгөө"-г боловсруулсан. 

2021 онд бид Нью Саут Уэльс дах нэгэн төсөлд “Хамтрагчдаа дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр”-ийг сайтын супервайзоруудтай хамтран хэрэгжүүлсэн. Оролцогчид сургалтад хамрагдсанаас гадна "Ажилтанд Туслах Хөтөлбөр" (АТХ)-өөр дамжуулан бид тэдэнд тасралтгүй дэмжлэг үзүүлж байсан. Тус хөтөлбөрийг ажилтнууд сайшаан хүлээж авсан бөгөөд үйл ажиллагааны бусад бүс нутгуудад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.

We’re building psychologically safe and respectful workplaces through these actions:

01

In 2022, Thiess established their Healthy, Safe & Respectful Workplace Policy. This reaffirms Thiess’ commitment to supporting the health, safety and psychological wellbeing of every person, and addresses harassment, bullying and discrimination with the same priority and resources as other health and safety risks.

02

The policy is upheld by the active Respectful Workplace Taskforce, which leverages the Thiess One HSE Culture framework to embed respectful workplace values into the way we work together. 

03

Implement our Mental Health Roadmap, which guides our people through the different stages of mental health support provision – from benchmarking to awareness and education through to transformation.

04

Deliver mental health training for peer supporters across the business.


Our 2023 performance

Our 2023 performance

Learn more about the sustainability performance of Thiess and other Thiess Group businesses MACA, Fleetco, and RTL (88% Thiess owned) in the Thiess Group 2023 Sustainability Report.