Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал

Бид ажилтнуудаа дэмжих, эрүүл, аюулгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн, батлагдсан системтэй.

#Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал

Аюулгүй ажиллагааны хувьд бид хүн бүр өдөр бүр аюулгүй байх гэсэн алсын харааг баримталдаг. Гүйцэтгэлийг аюулгүй, тогтвортой байлгах нь бизнесээ удирдан явуулах бидний гол арга юм. Бид манлайлалд хөтлөгдөн, системээр дэмжигдэж, инновацаар шинэчлэгдэж, ажилтнуудын үйлдлээр бодитой хэрэгждэг аюулгүй байдлыг эрхэмлэдэг соёлоороо бахархдаг. 

Бид ажилтнуудаа дэмжих, эрүүл, аюулгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн, батлагдсан системтэй. Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг бүх түвшинд хэрхэн хянаж, удирдахыг тодорхойлдог нэгдсэн арга хэрэгсэл, нөөц бол компанийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын систем юм. Энэ нь Тийссийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар баримтлах бодлогод тодорхойлсон үнэт зүйлс, хүлээлт, шаардлагуудыг багтаасан болно.

#Тийсст бид аюулгүй ажиллах соёлыг дараах байдлаар бүрдүүлж ажилладаг:

01

Аюулгүй ажиллагааг нэн тэргүүнд тавьдаг соёлыг хэрэгжүүлэхийн тулд бүх ажилтны дагаж мөрдөх дадлуудыг тодорхойлсон Тийссийн ХАБЭАБО-ны Нэг Соёл болон дадлын хүрээгээр манлайлал үзүүлдэг.

02

Тийссийн аюулгүй ажиллагааны наад захын шаардлагууд, тохиролцох боломжгүй чухал хяналтууд, эрсдэлийн долоон үйл ажиллагааны үндсэн журмууд зэргээр дамжуулан эрсдэлийн удирдлагын үр дүнтэй арга барилыг хэрэгжүүлдэг.

03

ХАБЭАБО-ны бат бөх соёлыг бий болгох, бэхжүүлэхэд шаардлагатай ур чадварыг ажилтнуудад эзэмшүүлэх, хэвшүүлэхдээ удирдах ажилтнуудтай хамтран ажилладаг.

04

Гүйцэтгэлийн эерэг үр дүн, өөрчлөлт, сайжруулалтад чиглэн ажиллахын тулд "ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний" үзүүлэлтүүдийг ашигладаг.

05

Нийцлийг тайлагнах, үр дүнтэй байдлыг хэмжихэд "осол гарсны дараах арга хэмжээний" үзүүлэлтүүдийг ашигладаг.


Аюулгүй ажиллагаагаар манлайлахад чиглэж ажиллах нь

Аюулгүй ажиллагаагаар манлайлахад чиглэж ажиллах нь

Үйл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалаад Тийсс компани нь аюулгүй ажиллагааны өндөр эрсдэлүүдтэй тулгарч байдаг. Осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үзүүлэлтүүд нь эрсдэлийг бууруулж, осол зөрчил болохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ажлын байранд хэрэгжүүлсэн алхмуудыг хэмждэг. Тэдгээр үзүүлэлтийн тусламжтайгаар бид систем болон процессуудаа үнэлж, соёлоо бэхжүүлж, гүйцэтгэлээ сайжруулж, нийт үйл ажиллагааны хэмжээнд арга хэмжээ, Чухал хяналтын баталгаажуулалтууд болон аудитын хяналтыг хэрхэн хянаж удирдах тал дээр өөрчлөлт хийх боломж бүрддэг.

2021 онд бид олон улс дах үйл ажиллагааны хүрээнд Гүйцэтгэх удирдлагын түвшний ажилтан сайтад томилолтоор ажиллах хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсэн. Тус хөтөлбөр нь аюулгүй ажиллагааны сайн үр дүнд хүрэхэд зайлшгүй чухалд тооцогддог төслүүдийн аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээ, дадлуудыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр удирдах түвшний ажилтнуудын хүлээсэн үүрэг, хариуцлагаа бодитоор, санаачилгатайгаар харуулах боломжийг бүрдүүлж өгдөг. Түүнчлэн бид ХАБЭАБО-ны Нэг Соёл болон дадлын хамрах хүрээтэй уялдуулан, ажилтнууд болон төслүүдийг урамшуулж, онцолж мөн таниулах зорилгоор бүс нутгуудын хэмжээнд онцлох, шагнаж урамшуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн.


#Бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Сэтгэцийн эрүүл мэндийг биеийн эрүүл мэндтэй эн тэнцүү чухалчилж авч үздэг сэтгэцийн хувьд аюулгүй ажиллах орчныг бий болгох зорилгоор Тийссийн "Сэтгэцийн эрүүл мэндийг хамгаалах төлөвлөгөө"-г боловсруулсан. 

2021 онд бид Нью Саут Уэльс дах нэгэн төсөлд “Хамтрагчдаа дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр”-ийг сайтын супервайзоруудтай хамтран хэрэгжүүлсэн. Оролцогчид сургалтад хамрагдсанаас гадна "Ажилтанд Туслах Хөтөлбөр" (АТХ)-өөр дамжуулан бид тэдэнд тасралтгүй дэмжлэг үзүүлж байсан. Тус хөтөлбөрийг ажилтнууд сайшаан хүлээж авсан бөгөөд үйл ажиллагааны бусад бүс нутгуудад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.


#Кэйс судалгаа

Дугуйн аюулгүй ажиллагаанд чиглэсэн инновац

Дугуйн засварчдад зориулсан, гараар өргөх эрсдэлийг ихээхэн бууруулах, салбарт үр өгөөжөө өгөх шинэлэг шийдэл бүхий нилон обудны бэхэлгээг Тийссийн машин техник тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа хариуцсан баг загварчилж, инженерийн шийдлийг гаргаж туршсан. 

Үйлдвэрлэгчид, салбарын ханган нийлүүлэгчид болон мэргэжилтнүүд зөвлөлдөж, хүнд даацын ган бэхэлгээг гараар өргөх эрсдэлийг бууруулах тохиромжтой шийдлийг хараахан тодорхойлж чадаагүй байх үед Дугуйн засварчин Мик Аллэн, Механик инженер бөгөөд Дугуйн засвар хариуцсан супервайзор Аарон Николл нар уурхайн автосамосвалуудын обудыг угсрахад ашиглах боломжтой хөнгөн жинтэй нилон бэхэлгээг загварчиллаа.

“Салбартаа анхныхад тооцогдох энэхүү нилон бэхэлгээ нь гараар өргөх ажлын эрсдэлийг бий болгодог жин болон хэрэглээний хязгаарлалтыг шийдвэрлэсэн. Жинг 25 килограммаар бууруулсан нь өргөх, суурилуулах ажилд шууд үр дүнгээ өгсөн төдийгүй аюулгүй ажиллагааг сайжруулж, ажлын төвөгшлийг бууруулж, үр ашгийг нэмэгдүүлсэн” хэмээн Аарон онцлов.

КьюКөүл Нордэрн Хаб төсөлд амжилттай туршилт явуулсны дараа Тийссийн үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутгууд дах бусад машин техник, тоног төхөөрөмжид тухайн бэхэлгээг тохируулан ашиглах зорилгоор загварыг гарган, үйлдвэрлэж, тус концепцыг салбарын бусад байгууллагуудтай хуваалцах юм.


Олборлох ашигт малтмалын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Олборлох ашигт малтмалын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Бид түргэн хугацаанд хариуцлагатай шилжилт хийх замаар нүүрсхүчлийн хий бага ялгаруулах олборлолт хийх шийдлийг захиалагчдад санал болгон ажиллаж байна.

Байгаль орчин

Байгаль орчин

Бид байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, байгаль орчны менежментээр салбартаа тэргүүлэгч байхыг зорьдог

Хүний эрх

Хүний эрх

Манай нийлүүлэлтийн сүлжээнд хийгдэж байгаа сонголтууд нь нийгмийн хүртэх үр өгөөжийг бий болгох, нэмэгдүүлэх ихээхэн боломжийг олгодогт бид баяртай байдаг.

Уур амьсгалын өөрчлөлт

Уур амьсгалын өөрчлөлт

Уурхайн тогтвортой ирээдүй нь өнөөдрийн авах арга хэмжээнээс хамаарна.

Орон нутаг

Орон нутаг

Орон нутгийг дэмжих нь оролцох, орон нутагт үзүүлэх нөлөөллийг сайтар тооцох, орон нутагт захиалагчидтай хамтран бүтээлцэж чадах нийгмийн үр өгөөж зэргээс эхэлнэ.

Хүний нөөц

Хүний нөөц

Нийт 12,200 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бол дэлхийн олон бүс нутагт захиалагчдад үзүүлж буй үйлчилгээний салшгүй хэсэг бөгөөд бидний хамгийн том хөрөнгө юм.

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Бид ажилтнуудаа дэмжих, эрүүл, аюулгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн, батлагдсан системтэй.