Тогтвортой ирээдүйг бий болгож байна

#Тийсст ажиллах