Байгаль орчин

Байгаль орчин

Бид байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, байгаль орчны менежментээр салбартаа тэргүүлэгч байхыг зорьдог

#Бидний хүлээсэн үүрэг

Бид байгаль орчны эрсдэлүүдийг тодорхойлж, удирдан хянах, урт хугацааны үр өгөөжийг бий болгох боломжуудыг эрэлхийлдэг. Үйл ажиллагаа болон нийлүүлэлтийн сүлжээний зүгээс байгаль орчин, орон нутагт нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр бид захиалагч, оролцогч талуудтай хамтран ажилладаг. 

Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах зорилт манай нийлүүлэлтийн сүлжээгээр дамжин, хог хаягдлыг үнэ цэнэтэй зүйл болгох санаачилга болон өргөжсөн. Бид ажилтнууддаа ХАБЭАБО-ны Нэг соёл болон дадлын тогтолцоогоор дамжуулан байгаль орчны менежментээр манлайлагч байх, тасралтгүй сайжруулалт хийх, салбарын шилдэг стандартыг нэвтрүүлэх эрхийг олгосон. Бидний арга барилд байгаль орчны боловсрол олгох болон сургалтын хөтөлбөрүүд дэмжлэг болдог бөгөөд үүнд бүс нутгууд дах байгаль орчны онлайн сургалт, магадлан шинжилгээний хичээлүүд багтдаг.

Бидний хүлээсэн үүрэгтэй танилцах
Тийсс компани нь байгаль орчны хариуцлагатай менежментийг хэрэгжүүлж ирсэн ихээхэн туршлагатай

#Тийсс компани нь байгаль орчны хариуцлагатай менежментийг хэрэгжүүлж ирсэн ихээхэн туршлагатай

Байгаль орчин, техникийн, уурхайн төлөвлөлт, машин техник, үйл ажиллагааны багуудын нягт хамтын ажиллагаагаар дамжуулан бид үүнийг хэрэгжүүлдэг

#Байгаль орчны хариуцлагатай менежмент

Бид газар өмчлөгч болон орон нутгийн иргэдтэй зэргэлдээ оршдог хэд хэдэн төслүүдэд ажилладаг. Нарийн төлөвлөлт, үйл ажиллагааны сахилга баттай гүйцэтгэл, цогц хяналт хийх замаар тоос, дуу чимээ, тэсэлгээний хорт хийн нөлөөг бууруулж байна.

Тийссийн нотлогдсон байгаль орчны технологи болон удирдлагын систем нь GIS системд нэгтгэн оруулсан бараг л бодит (near-real) болон бодит цаг (real-time)-ийн мэдээллийг ашигладаг бөгөөд энэ нь орон нутгийн санал хүсэлтэд түргэн шуурхай хариу өгөх, мэдээллийн хандлагыг тодорхойлох боломжийг олгодог. Бидний арга барил нь бүх зөрчлийг мэдээлдэг, судалдаг, үр дүнтэй удирддаг байх үүднээс байгаль орчны эрсдэл, нийцлийг хангахад тасралтгүй анхаарал хандуулж, байгаль орчны зөрчлийг мэдээлэх ёс зүйг баримтлахад чиглэдэг.

Ажиллаж, амьдардаг хүрээлэн буй орчноо хайрлан хамгаалах бидний үүргийг компанийн “Байгаль орчны бодлого”-д тусгаж өгсөн

Тийсс компани нь байгаль орчны зорилтуудад хүрэхийн тулд төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг хянах арга барилыг тогтвортой байлгах үүднээс ISO14001 стандартаар баталгаажсан Байгаль орчны удирдлагын систем (БОУС)-ийг хэрэгжүүлдэг. Бүх төслийн хувьд БОУС-д нийцсэн байх, байгаль орчны гүйцэтгэлийг тогтмол сайжруулах үүднээс сайтад хамаарах Байгаль орчны удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлдэг.

Нөхөн сэргээлт ба биологийн олон янз байдал

Бид өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа газар ашиглалтын хариуцлагатай хяналт, удирдлагыг хэрэгжүүлэхийг чухалчилдаг. Үүний тулд бид газар, ус, биологийн олон янз байдалд учруулах сөрөг нөлөөллийг бууруулж, хөрсийг хамгаалах, малталт хийсэн газрыг аль болох түргэн нөхөн сэргээхийг зорин ажилладаг.

Бид нөхөн сэргээлтийг захиалагчидтай хамтран гүйцэтгэдэг бөгөөд тэдний төслийг хууль, дүрэм, оролцогч талын нөхцөл, чанарын баталгаажуулалтын хатуу шаардлагад нийцүүлэхийг зорьдог.

Ус

Тийсс компани нь уур амьсгал, байршлын хувьд харилцан адилгүй газар нутгуудад үйл ажиллагаа явуулдаг. Бид хаана ч ажилласан усны хэрэглээ болон усны эх үүсвэрт нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах зорилт тавин ажилладаг.

Чилийн Антофогаста зэрэг хур тунадас бага ордог, усны хомсдолтой бүс нутаг, эсвэл Индонез зэрэг хур тунадас их ордог бүс нутаг эсэхээс үл хамааран бид усны менежментийн үр дүнтэй арга барилыг хэрэгжүүлэхийг чухалчилдаг. Бид сайт дах усны менежментийг хэрэгжүүлэхдээ сайтад тусгайлан зориулж боловсруулсан практик шийдлийг нэвтрүүлж, усны хангалттай дэд бүтцийг бий болгох, цэвэр усны нөөцийг хамгаалах, орон нутаг, эко системийг дэмждэг усны эх үүсвэрүүдэд онцгойлон анхаарч ажилладаг.

Хог хаягдал

Тийсс компани нь захиалагчдад уурхайн үйлчилгээ үзүүлэх явцад үүссэн хог хаягдлыг бууруулах, дахин ашиглах, боловсруулах, уснаас үнэ цэнийг бүтээх шийдлийг эрэлхийлдэг.


Олборлох ашигт малтмалын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Олборлох ашигт малтмалын нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

Бид түргэн хугацаанд хариуцлагатай шилжилт хийх замаар нүүрсхүчлийн хий бага ялгаруулах олборлолт хийх шийдлийг захиалагчдад санал болгон ажиллаж байна.

Байгаль орчин

Байгаль орчин

Бид байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, байгаль орчны менежментээр салбартаа тэргүүлэгч байхыг зорьдог

Хүний эрх

Хүний эрх

Манай нийлүүлэлтийн сүлжээнд хийгдэж байгаа сонголтууд нь нийгмийн хүртэх үр өгөөжийг бий болгох, нэмэгдүүлэх ихээхэн боломжийг олгодогт бид баяртай байдаг.

Уур амьсгалын өөрчлөлт

Уур амьсгалын өөрчлөлт

Уурхайн тогтвортой ирээдүй нь өнөөдрийн авах арга хэмжээнээс хамаарна.

Орон нутаг

Орон нутаг

Орон нутгийг дэмжих нь оролцох, орон нутагт үзүүлэх нөлөөллийг сайтар тооцох, орон нутагт захиалагчидтай хамтран бүтээлцэж чадах нийгмийн үр өгөөж зэргээс эхэлнэ.

Хүний нөөц

Хүний нөөц

Нийт 12,200 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бол дэлхийн олон бүс нутагт захиалагчдад үзүүлж буй үйлчилгээний салшгүй хэсэг бөгөөд бидний хамгийн том хөрөнгө юм.

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, бие болон сэтгэцийн эрүүл мэнд

Бид ажилтнуудаа дэмжих, эрүүл, аюулгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн, батлагдсан системтэй.