Байгаль орчин

Байгаль орчин

Бид байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, байгаль орчны менежментээр салбартаа тэргүүлэгч байхыг зорьдог

#Our commitment

We'll deliver on our environmental commitment through these actions

Act on climate change through decarbonising our business

Reduce our reliance and impact on water resources

Manage land responsibly and protect biodiversity

Find innovative ways to reduce and reuse waste

Тийсс компани нь байгаль орчны хариуцлагатай менежментийг хэрэгжүүлж ирсэн ихээхэн туршлагатай

#Тийсс компани нь байгаль орчны хариуцлагатай менежментийг хэрэгжүүлж ирсэн ихээхэн туршлагатай

Байгаль орчин, техникийн, уурхайн төлөвлөлт, машин техник, үйл ажиллагааны багуудын нягт хамтын ажиллагаагаар дамжуулан бид үүнийг хэрэгжүүлдэг

#Байгаль орчны хариуцлагатай менежмент

Бид газар өмчлөгч болон орон нутгийн иргэдтэй зэргэлдээ оршдог хэд хэдэн төслүүдэд ажилладаг. Нарийн төлөвлөлт, үйл ажиллагааны сахилга баттай гүйцэтгэл, цогц хяналт хийх замаар тоос, дуу чимээ, тэсэлгээний хорт хийн нөлөөг бууруулж байна.

Тийссийн нотлогдсон байгаль орчны технологи болон удирдлагын систем нь GIS системд нэгтгэн оруулсан бараг л бодит (near-real) болон бодит цаг (real-time)-ийн мэдээллийг ашигладаг бөгөөд энэ нь орон нутгийн санал хүсэлтэд түргэн шуурхай хариу өгөх, мэдээллийн хандлагыг тодорхойлох боломжийг олгодог. Бидний арга барил нь бүх зөрчлийг мэдээлдэг, судалдаг, үр дүнтэй удирддаг байх үүднээс байгаль орчны эрсдэл, нийцлийг хангахад тасралтгүй анхаарал хандуулж, байгаль орчны зөрчлийг мэдээлэх ёс зүйг баримтлахад чиглэдэг.

Ажиллаж, амьдардаг хүрээлэн буй орчноо хайрлан хамгаалах бидний үүргийг компанийн “Байгаль орчны бодлого”-д тусгаж өгсөн

Our 2023 performance

Our 2023 performance

Learn more about the sustainability performance of Thiess and other Thiess Group businesses MACA, Fleetco, and RTL (88% Thiess owned) in the Thiess Group 2023 Sustainability Report.