Байгаль орчин

Байгаль орчин

Бид байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, байгаль орчны менежментээр салбартаа тэргүүлэгч байхыг зорьдог

#Our commitment

We'll deliver on our environmental commitment through these actions

Act on climate change through decarbonising our business

Reduce our reliance and impact on water resources

Manage land responsibly and protect biodiversity

Find innovative ways to reduce and reuse waste

Тийсс компани нь байгаль орчны хариуцлагатай менежментийг хэрэгжүүлж ирсэн ихээхэн туршлагатай

#Тийсс компани нь байгаль орчны хариуцлагатай менежментийг хэрэгжүүлж ирсэн ихээхэн туршлагатай

Байгаль орчин, техникийн, уурхайн төлөвлөлт, машин техник, үйл ажиллагааны багуудын нягт хамтын ажиллагаагаар дамжуулан бид үүнийг хэрэгжүүлдэг

#Байгаль орчны хариуцлагатай менежмент

Бид газар өмчлөгч болон орон нутгийн иргэдтэй зэргэлдээ оршдог хэд хэдэн төслүүдэд ажилладаг. Нарийн төлөвлөлт, үйл ажиллагааны сахилга баттай гүйцэтгэл, цогц хяналт хийх замаар тоос, дуу чимээ, тэсэлгээний хорт хийн нөлөөг бууруулж байна.

Тийссийн нотлогдсон байгаль орчны технологи болон удирдлагын систем нь GIS системд нэгтгэн оруулсан бараг л бодит (near-real) болон бодит цаг (real-time)-ийн мэдээллийг ашигладаг бөгөөд энэ нь орон нутгийн санал хүсэлтэд түргэн шуурхай хариу өгөх, мэдээллийн хандлагыг тодорхойлох боломжийг олгодог. Бидний арга барил нь бүх зөрчлийг мэдээлдэг, судалдаг, үр дүнтэй удирддаг байх үүднээс байгаль орчны эрсдэл, нийцлийг хангахад тасралтгүй анхаарал хандуулж, байгаль орчны зөрчлийг мэдээлэх ёс зүйг баримтлахад чиглэдэг.

Ажиллаж, амьдардаг хүрээлэн буй орчноо хайрлан хамгаалах бидний үүргийг компанийн “Байгаль орчны бодлого”-д тусгаж өгсөн


20-year partnership with International River Foundation

20-year partnership with International River Foundation

Case study

Thiess’ longstanding commitment to sustainable water management is underpinned by our status as a founding member of the International RiverFoundation (IRF).

Educating students about biodiversity conservation

Educating students about biodiversity conservation

Case study

As part of World Environment Day 2022, the Thiess team at the Melak operation in Indonesia co-hosted a Biodiversity Conservation Seminar with the client for students at the local high school.

Greening greywater reuse at La Negra workshop

Greening greywater reuse at La Negra workshop

Case study

In 2022, the Thiess team at the La Negra workshop in Chile started an initiative to reuse the greywater from handwashing in the site bathrooms.