Инженерчлэл

Тийссийн уурхайн инженерчлэлийн үйлчилгээ нь захиалагчдад зориулсан уурхайн бүтээн байгуулалтын нэгдсэн шийдэлд төвлөрдөг бөгөөд бидний үйл ажиллагааны суурь болдог.

Инженерчлэл

Техникийн судалгаа

Тийсс компани нь олон төрлийн ашигт малтмал, олборлолтын аргачлалын хүрээнд олон арван жилийн туршлагаас бий болсон өргөн хүрээний мэдлэг, туршлагад тулгуурлан тусгайлсан, уян хатан нөхцөлтэй техникийн судалгаа хийдэг. Бидний хийх судалгаа нь уурхайн шинэ төслийн эхний үе шатанд гүйцэтгэх үйл ажиллагаанаас эхлээд олборлолтын төслийг нэн даруй хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн техникийн нарийвчилсан судалгаа, захиалагчийн хөндлөнгийн үнэлгээ, зөвлөхийн боловсруулсан судалгааг хамардаг.

Зураг төсөл

Практикт тулгуурласан, уурхайн бүх үе шатыг хамарсан мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар нь үйл ажиллагааны хамгийн бат бөх суурийг бүрдүүлдэг бөгөөд бид уурхайн бүхий л үе шатны туршлагадаа тулгуурлан зураг төслийг боловсруулдаг. Уурхайн оновчлол, хувилбар сонголтоор дамжуулан бид зураг төслийг бүх талаас нь судалж, шалган, богино болон урт хугацааны зорилтуудыг эдийн засгийн тооцоололтой уялдсан байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Бидний өргөн хүрээний мэргэжлийн ур чадвар, туршлага нь захиалагчдыг аюулгүй, тодорхой, үр ашигтай үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлдэг юм.

Төлөвлөлт

Тийсс компанийн “уурхайн бүхий л үе шатыг хамарсан, дэлхийд тэргүүлэх” төлөвлөлт нь ажлыг богино хугацаанд маш сайн гүйцэтгэх, урт хугацааны үр өгөөжийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх суурь, эдийн засгийн удирдамж болдог. Бид уурхайн ашиглалтын хугацаа, нөөц олборлолтын гарц, тоног төхөөрөмжийн зардлыг захиалагчдын тэргүүлэх чиглэл, төлөвлөлт, зах зээлийн шаардлагад нийцүүлэн тэнцвэрийг хангах замаар үйлдвэрлэлийн үр дүнг оновчтой төлөвлөх чиглэлээр захиалагчидтай нягт хамтран ажилладаг. Батлагдсан системүүд нь супервайзоруудад мэдээлэлд суурилсан шуурхай шийдвэр гаргах, өөрчлөлтийг сайтад үр дүнтэй хянаж удирдах, олон салбарын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн багаас техникийн дэмжлэгийг зайнаас авах, мэдээлэл авах боломжоор хангадаг.

Төсөвлөлт

Уурхайн төсөвлөлт хийх бидний чадавх нь уурхайн зардлыг бүрэн тусгасан төсөвлөлт, зардлын тооцоолол хийх боломжийг бүрдүүлж, улмаар захиалагчдад эдийн засгийн тодорхой байдлыг бий болгож өгдөг. Мэргэжлийн төсөвчдөөс бүрдсэн ур чадвартай баг нь салбар салбарын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн төлөвлөлтийн багийн нэг хэсгийг бүрдүүлдэг бөгөөд тэд стратегийг сайжруулах боломжуудыг шалгах, хамгийн шилдэг хувилбарыг тодорхойлох үүрэгтэй ажилладаг. Төсөл урт хугацаанд онцгой гүйцэтгэлтэй, эдийн засгийн хувьд амжилттай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, уурхайн үйл ажиллагааны бүхий л үе шатыг хамарсан төлөвлөлтийг хийхийн тулд нарийвчлан тооцсон зардлыг шинжилж, олон талт үйл ажиллагааны мэдлэгийн томоохон нөөцтэй харьцуулж, улмаар тодорхойгүй болон урьдчилан тааварлах боломжгүй зүйлсийн магадлалыг бууруулахад анхаардаг.

#Бидэнтэй холбогдох

Инженерийн шийдлийг гаргах үед Тийссийн нэгдсэн мэдлэг хэрхэн үр өгөөжийг бий болгодог талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу.

Бидэнтэй холбогдох
Инженерчлэл

Инженерчлэл

Тийссийн уурхайн инженерчлэлийн үйлчилгээ нь захиалагчдад зориулсан уурхайн бүтээн байгуулалтын нэгдсэн шийдэлд төвлөрдөг бөгөөд бидний үйл ажиллагааны суурь болдог.

Олборлолт

Олборлолт

Өрөмдлөг, тэсэлгээний нарийвчлал сайтай үйл ажиллагаа нь уурхайн бусад үйл ажиллагааны чанарт нөлөөлдөг бөгөөд олборлолтыг зардал багатайгаар явуулах үндэс суурь болдог.

Нөхөн сэргээлт

Тийсс нь байгаль орчинд урт хугацааны туршид үр өгөөжөө өгөх нөхөн сэргээлтийн үр дүнд хүрч ажиллахыг зорьдог.

Мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ

Мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ

Бид тодорхой байдлыг бий болгох замаар захиалагчдад үйлчилгээг тасралтгүй үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэн ажилладаг.

Машин техник

Машин техник

Бид уурхайн машин, тоног төхөөрөмжийг дэлхийн түвшинд удирдан ажиллуулдаг бөгөөд машин техникийн найдвартай байдал, бэлэн байдал, бүтээмж, зардлын үр ашигт анхаардаг.